Žihľava bola dávno známa nielen svojimi liečivými účinkami, ale aj ako skromné jedlo nižších vrstiev, čo nám dokladá napr. Horatius. Jej rodové meno urtica súvisí so známym, pálivým účinkom jemných chĺpkov na jej listoch, pretože pochádza zo slovesa urere – páliť. Príčastie urens sa často používa na zdôraznenie pálivého účinku či štipľavej chuti, napr. Urtica urens (pŕhľava malá) alebo Gymnopus peronatus, pôvodne Marasmius urens (peniazovka štipľavá).

Slovenský termín dvojdomá je kalkom latinského dioica, pochádzajúceho z gréckych výrazov δι [di] dva a οἶκος [oikos] dom. Linné použil tento výraz na vyjadrenie stavu, keď rastlinný druh vytvára na rozdielnych jedincoch len kvety jedného pohlavia, podobne ako keď nevesta a ženích bývajú v rozdielnych domoch či izbách.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.