Latinské kompozitum trifolium má rovnakú slovotvornú štruktúru ako slovenské slovo trojlístok. Je poukazom na charakteristické listy rastliny typicky rastúce v trojiciach. Epiteton pratense patrí medzi druhové mená rastlín poukazujúce na typický výskyt rastlín.

Latinské slovo pratum znamená lúka a v prenesenom slova zmysle je tiež nositeľom významov lúčna tráva či seno. Prídavné meno pratense znamená lúčny, vyskytujúci sa na lúkach.

PhDr. T. Hamar, PhD. – Mgr. I. Lábaj, PhD.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby