V plnom zdraví, tvorivej aktivite a radosti zo života sa doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. dožíva 50-tich rokov. Narodil sa 2. decembra   1969 v Žiline. Príroda, osobitne rastliny, ho sprevádzali od malička v horárni v Petroviciach pri Bytči, kde vyrastal do 6-tich rokov ako  dieťa lesníka Jozefa a učiteľky Františky spolu so sestrou Monikou.  V spoznávaní liečivých rastlín sa ďalej zdokonaľoval v prekrásnom   prostredí žilinského Lesoparku, Javorníkov v Beňove pri Mikšovej,  neskôr v Malých Karpatoch v horárni Fúgelka v Dubovej pri Modre,  v súčasnosti hlavne v prírode Zoborských vrchov, Veľkej Rače a Kežmarských žľabov vo Vysokých Tatrách.Po maturite na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Žiline úspešne zvládol prijímacie skúšky na Agronomickú fakultu VŠP v Nitre, kde študoval odbor fytotechnika. Štúdium ukončil úspešným obhájením diplomovej práce o technológii pestovania  pestreca mariánskeho, súčasne zvládol aj štúdium odboru učiteľstvo odborných poľnohospodárskych predmetov na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte obhájením záverečnej práce pojednávajúcej o vzťahu študentov k drogám. Doktorandské štúdium v odbore špeciálna rastlinná výroba zavŕšil obhajobou doktorandskej práce o produkcii a účinných obsahových látkach rumanovca farbiarskeho. Od roku 1996 nastúpil ako odborný asistent na Katedru rastlinnej výroby AF VŠP v Nitre, kde sa podieľal na založení a rozvoji predmetu Liečivé rastliny. Od roku 2002 pôsobí na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre, kde  vyučuje predmety Liečivé rastliny, Základy farmakognózie a fytoterapie,  Vidiecky turizmus a agroturizmus, Produkcia a spracovanie liečivých rastlín. Habilitačnú prácu na tému Vplyv agroekologických podmienok na kvantitatívno-kvalitatívne ukazovatele vybraných druhov liečivých rastlín obhájil v roku 2011. Od roku 2013 pôsobí na Katedre farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša, vedie praktické cvičenia, semináre a garantuje predmety Farmaceutická botanika a Liečivé rastliny.

Na obidvoch univerzitách ho študenti pokladajú za obľúbeného, ale súčasne i náročného a vedomosti vyžadujúceho učiteľa, o čom svedčí fakt, že pod jeho vedením úspešne ukončilo diplomové práce, doktorandské a rigorózne práce viac ako sto študentov. Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na produkciu a kvalitu liečivých rastlín. Rozsiahla je publikačná činnosť. Celkovo publikoval 537 prác, na ktoré je 512 ohlasov, pričom najvýznamnejšie sú 4 vedecké monografie, 3 vysokoškolské učebnice, 8 skrípt a učebných textov, 4 odborné monografie, 81 pôvodných vedeckých prác, z toho 17 vo WoS a CC. Podporu pre rozvoj bohatej tvorivej pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti poskytuje rodinné zázemie, hlavne manželka, vysokoškolská učiteľka doc. Ing. Marta Habánová, PhD. a deti Martina a Andrej. Vo voľnom čase relaxuje v záhrade, v prírode  na túrach, či lyžovaní a cyklistike.

Spolu s odborníkmi zo Slovenska, Čiech, Poľska, Srbska aktívne organizuje semináre pre pestovateľov a spracovateľov liečivých rastlín (v roku 2020 to bude 24. ročník), tiež medzinárodné vedecké konferencie (v roku 2020 v poradí 4. medzinárodná vedecká konferencia o liečivých, aromatických a koreninových rastlinách).

Členom redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny – Léčivé rostliny je od roku 2001. V časopise pravidelne prispieva k popularizácii poznávania, pestovania a využitia liečivých rastlín, najmä v seriáloch: Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (1/2003 – 6/2006), Miniatlas liečivých rastlín (1/2004 – doteraz), Liečivé rastliny v prevencii a podpornej liečbe civilizačných ochorení  (1/2006 – 1/2007), Zaujímavé a menej známe liečivé rastliny v liekopisoch a farmaceutických kódexoch (1/2014 – 6/2015), Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (1/2018 – 6/2019).

V mene členov redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny – Léčivé  rostliny a vydavateľstva Herba prajem doc. Ing. Miroslavovi Habánovi, PhD. pevné zdravie, úspechy v pracovnom živote, pohodu a spokojnosť v osobnom a rodinnom živote.

Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.


You-Tube kanál Herby

Kanál Herby