Liečivé rastliny 2/2010PharmDr. A. Jančovičová

 • Liečivé rastliny pre dojčatá a deti do 3 rokov
 • Medicinal plants for sucklings and children under 3 years of age / Heilpfl anzen für Säuglinge und Kinder unter 3 Jahren

Ing. B. Krkošková, CSc.

 • Štruktúry a texturálne vlastnosti potravinárskych gélov
 • The structure and texture properties of food gels /  Die Struktur und Textureigenschaften von Lebensmittelgels

Mgr. M. Žiaková

 • Očista organizmu – stále populárna téma v Rusku (8)
 • Body purifi cation – a constantly popular topic in Russia (8)    /   Körperreinigung – ein ständig populäres Thema in Russland (8)

MUDr. I. Bukovský, PhD.

 • Top 10 jarnej zeleniny a ovocia
 • Top 10 of spring vegetables and fruits   /    Top 10 des Frühjahrsgemüse und obst

Doc. Ing. J. Hojerová, PhD.

 • Je „prírodná“ či iná kozmetika účinnejšia ako iná kozmetika?
 • Are „natural“ or alternative cosmetics more effective than other cosmetics?   /    Ist „natürliche“ und alternative Kosmetik wirkungsvoller als andere Kosmetik?

Ing. J. Pížl.

 • V harmónii s prírodou – jarné práce v záhrade (6)
 • In harmony with nature – spring gardening (6)  /     In Harmonie mit der Natur – Frühjahrsgärt-nerei (6)
 • Klimaktérium – pomoc z prírody
 • The climacteric – help from nature    /   Klimakterium – Hilfe aus der Natur

Prof. MUDr. J. Kresánek, PhD., doc. DrPH. J. Kresánek, CSc.

 • Liečivé rastliny západu nového milénia (50) Melaleuca alternifolia
 • Western medicinal plants of the new millennium (50) ) Melaleuca alternifolia    /   Heilpfl anzen des Westens im neuen Millennium (50) ) Melaleuca alternifolia

Prof. RNDr. L. Jahodář, CSc.

 • Rostliny způsobující otravy a alergie (12)
 • Toxic and allergenic plants (12)     /  Gift- und Allergiepfl anzen (12)

Nové fytofarmaká

 • New phytopharmaceuticals   /    Neue Phytopharmaka

Významné osobnosti farmácie, botanikya fytoterapie: Galénos

 • Eminent personages of pharmacy, botany and phytotherapy: Galen   /    Hervorragende Persönlichkeiten der Pharmazie, Botanik und Phytotherapie: Galenos

Predstavujeme Vám

 • Botanická zahrada léčivých rostlin Farmaceutickéfakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Botanical Garden of Medicinal Plants at the Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Králové   /    Botanischer Heilpfl anzengarten an der Fakultät für Pharmazie der Karls-Universität in Hradec Králové (Königgrätz)

Odpovedáme čitateľom

 • Ríbezľa čierna - Ribes nigrum  L.
 • Ribes black   /    Ribisel schwarz

AdSense