Liečivé rastliny 6/2004Vianoce a vône

 • Christmas and flavours Weihnachten und Dufte

Phyllanthusamarus- rastlina s potenciálnimi hepatoprotektivniml a antivírovými účinky

 • Phyllanthus amarus-a plánt with potential hepatoprotective and antiviral effects
 • Phyllanthus amarus- eine Pflanze mit potentiellen hepatoprotektiven und antiviralen Wirkungen

Žindava európska - Sankula europaea L.

 • European sanicle - Sanicula europaea L. Wald-Sanikel - Sankula europaea L.

Pestovanie a využitie liečivých, aromatických a koreninových rastlín (12). Ligurček lekársky - libeček lékařský

 • Cultivation and use of mediána), aromatic and seasoning plants (12). Lovage. Anpflanzung und Vervvendung von Heil-, Aroma- und Gewúrzpflanzen (12). Liebstôckel.

Uečlvé rastliny Západu nového milénia (20)

 • Western medicinal plants of the new millenium (20) Heilpflanzen desWestens im neuen Millenium (20)

Receptár liečivých rastlín v zverolekárstve XIII. Rastliny obsahujúce látky  odkašľávajúcim účinkom -expektoranciá

 • Medicinal plants in veterinary medicíne. XIII. Plants with components promoting expectoration - Expectorants Heilpflanzen in derTiermedizin. XIII. Pflanzen mit auswurffórdernden Inhaltsstoffen - Expektorantia

Príspevok k lokálnej liečbe povrchových kožných infekcií

 • A contribution to the local therapy of skin infections Ein Beitrag zur lokalen Therapie von Hautinfektionen

Drogy Slovenského liekopisu 1 (15)

 • Herbal drugs in the Slovák Pharmacopoeia l (1 S) Drogen des Slovvakischen Arzneibuches l (15)

Liečivá prírodného pôvodu na XXVII. slovenské] konferencii farmaceutických laborantov

 • Natural remedies at the 27 th Slovák pharmacy assistans'conference Naturheilmittel bei der XXVII. slovakischen PTA - Konferenz

V. medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách "Liečivé rastliny v podmienkach Európskej únie". Ľubovnianske kúpele, 6.-18. júna 2004. II. časť abstraktov

 • Fifth International conference "Medicinal Herbs in Condltions of European Union". Ľubovnianske kúpele. Júne, 16-18 2004. 2nd part of the abstracts.
 • 5. Internationale Konferenz "Heilpflanzen in deň Bedingungen der Europäischen Union". Ľubovnianske kúpele, 16. -18. Júni 2004. II.Teil der Abstrakte

Zo zahraničnej tlače

Register

 • Index, Register

 


 

Miniatlas liečivých rastlín 6. Astrovité (Asteraceae):

Sedmokráska obyčajná - Bellis perennis L., Echinacea purpurová - Echinacea purpurea (l.) Moench., Echinacea úzkolistá - Echinacea angustifolia DC, Zlatobyľ obyčajná - Solidago virgaurea L.

Mini-atlas of medicinal plants 6. Asteraceae:

Daisy - Bellis perennis L., Purple Coneflower - Echinacea purpurea (L.) Moench., Narrow Leaf Coneflower - Echinacea ngustifolia DC, Golden Rod - Solidago virgaurea L.

Miniatlas der Heilpflanzen 6. Korbbliitengevvächse (Asteraceae):

Mehrjähriges Gänseblúmchen - Bellis perennis L, Roter Sommerhut - Echinacea purpurea (L.) oench., Schmalblättriger Sonnenhut - Echinacea angustifolia DC., Echte Goldrute - Solidago virgaurea L.