Dňa 13. januára 2005 náhle opustila naše rady dlhoročná členka redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny (predtým Naše liečivé rastliny) Dr. PhMr. Filipína Machovičová. V týchto dňoch by bola oslavovala krásne životné jubileum. Keď sme začali tvoriť tieto prvé riadky, ani nás nenapadlo, že ich budeme písať v minulom čase. Ale bohužiaľ, je to tak.

Dr. Machovičová sa narodila 23. februára 1925 v Kvášove okr. Púchov. Po maturite na štátnom dievčenskom gymnáziu v Bratislave v roku 1944 nastúpila na lekárnickú prax v lekárni SAVOY. Po úspešnom zložení tyrocinálnej skúšky sa v roku 1945 zapísala na štúdium farmácie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1948 bola slávnostne promovaná na magistru farmácie. Potom pracovala v lekárni „U červeného raka“ a neskôr až do roku 1952 na Ústave farmakognózie Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V tom istom čase dosiahla titul doktora farmácie a odvtedy, až do odchodu do dôchodku zastávala funkciu vedúcej oddelenia farmakognózie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave. Vďaka svojmu pracovnému elánu, láske k povolaniu a usilovnosti sa vypracovala na jedného z najpoprednejších a uznávaných odborníkov v oblasti liečivých rastlín.

Dr. Machovičovej sa povolanie stalo životným poslaním a aj preto sa zaradila medzi významných zdravotníckych pracovníkov. Okrem bohatej publikačnej, prednáškovej, pedagogickej a organizačnej činnosti, členstva v Liekopisnej komisie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SSR, kde vykonávala funkciu predsedu jej farmakognostickej sekcie bola až do roku 1999 stálou členkou redakčnej rady časopisu Naše liečivé rastliny, prakticky od jej vzniku. Patrila k jeho zakladateľom a bola pri jeho zrode.

Externe pracovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a stredných zdravotníckych pracovníkov a absolvovala množstvo pracovných ciest v rámci WHO na odborných pracoviskách. Dlhé roky pôsobila ako predsedkyňa Ústrednej komisie pre zber a pestovanie liečivých rastlín zriadenej ministerstvom zdravotníctva. Pod jej vedením boli nadviazané úzke kontakty so všetkými zainteresovanými rezortami. Dobrá spolupráca bola nadviazaná s Ústredným poradným zborom MZ ČSR pre pestovanie a zber liečivých rastlín, Ústavom zdravotnej výchovy, Farmaceutickou fakultou, Inštitútom pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave a v Prahe, s Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre a s mnohými ďalšími inštitúciami.

Dr. Machovičová mala značný podiel aj na kvalitatívnom vzostupe n.p. Slovakofarma (teraz Zentiva), odštepného závodu Malacky, pre ktorý vykonávala činnosti v oblasti propagácie, hodnotenia akosti liečivých rastlín, riadenia ich kvality, modernizácie sortimentu, odborne-metodicky viedla Útvar pre riadenie akosti. Bez nej si nebolo možné predstaviť ani jedno plenárne zasadnutie Ústrednej komisie ministerstva zdravotníctva pre pestovanie a zber liečivých rastlín, či odborno-pracovné semináre, školenia alebo spoločenské akcie.

Za dlhoročnú prácu v prospech nášho zdravotníctva jej bolo v roku 1981 udelené rezortné vyznamenanie Zaslúžilý pracovník v zdravotníctve.

Popri intenzívnej pracovnej činnosti si dr. Machovičová vedela svoj voľný čas organizovať tak, aby sa mohla venovať individuálnemu štúdiu, ale pritom nezanedbávala ani svojich najbližších. Z rodiných starostí a radostí uprednostňovala predovšetkým povinnosti starej mamy. Zo stručného výpočtu činnosti dr. Machovičovej možno usúdiť, že prácu v oblasti liečivých rastlín a prírodných liečiv mala veľmi rada tak, ako mala rada farmáciu. Poznali sme v nej človeka tvorivého a nadšeného pre svoje povolanie.

Za všetko, čo za svojho aktívneho a činorodého života pre to vykonala jej v mene všetkých čitateľov časopisu, ako aj v mene bývalých spolupracovníkov a tých, čo ju poznali, ďakujeme.

 

Nech odpočíva v pokoji.

Redakcia časopisu Liečivé rastliny