XIII. odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín, SPU Nitra, 7. december 2007

ŠKOLSKÝ POZEMOK PU V PREŠOVE A JEHO VYUŽITIE V OBLASTI VÝSKUMU VYBRANÝCH LIEČIVÝCH RASTLÍN

 

ŠALAMON, Ivan

Prešovská univerzita v Prešove

ABSTRAKT

Neoddeliteľnou súčasťou Katedry ekológie FHPV PU v Prešove je školský pozemok s priľahlou budovou, skladom a skleníkmi. Pred viacerými rokmi vyzerali políčka na tomto mieste pod prešovskou Kalváriou ako každá záhradka na dedine s pestovaním zeleniny a sadom ovocných stromov. Pre zatraktívnenie predmetného účelového zariadenia univerzity jej pracovníkov a najmä študentov sa urobili zmeny v pestovaní plodín s orientáciou na liečivé, aromatické a koreninové rastliny. Koncepcia výskumnej činnosti vychádza priamo z riešenia výskumných projektov, ktoré zabezpečujú aj financovanie experimentálnych prác, potrebného materiálu a dokonca nákupu strojového parku.

Cieľom tohto príspevku je priblížiť zaujímavý genofond niektorých liečivých a aromatických rastlín s dôrazom na obsahy liečebne účinných látok, ktorých pestovanie v posledných rokoch bolo introdukované na Školský pozemok PU v Prešove. V budúcnosti by sa tento rastlinný materiál mohol stať východiskom pre šľachtenie viacerých nových odrôd špeciálnych plodín.

Účelom prezentovaného príspevku je poukázať na vybrané vedecko-výskumné aktivity v pestovaní liečivých a aromatických rastlín na Školskom pozemku PU v Prešove. Snahou nie je orientácia len na produkciu rastlinnej suroviny (biomasu), ale aj výber a zhromažďovanie zaujímavého materiálu s originálnymi vlastnosťami. Výsledky potvrdili, že je na možné šľachtiteľské práce k dispozícii kultivar rumančeka kamilkového s vysokým obsahom /-/-α-bisabololu (nad 50 %), kultivar mäty piepornej s vysokým obsahom mentolu (nad 70 %) a puškvorec s nízkym obsahom azarónov (pod 10 %).

Príspevok bol prezentovaný vďaka finančnej podpore projektu: AV MŠ SR 4/0104/06:Pestovanie, zber a technologické spracovanie liečivých rastlín s ich produkčnou, energetickou a ekonomickou parametrizáciou“.


 

Gemmoterapie – Regenerační přípravky ze zárodečných částí rostlin a jejich použití pro regeneraci lidského organismu a udržení zdraví dnešní i budoucí populace

 

Podhorná, Jarmila

Výroba gemmoterapeutik – regeneračních přípravků III. tisíciletí

V čláku jsou uvedeny možnosti využití přípravků z pupenů rostlin, pro regeneraci lidského organismu a prevenci civilizačních onemocnění.

Využití léčivých rostlin a jejich zárodečných částí pro regeneraci lidského organismu – Příroda je lékárna budoucnosti, kam se lidé od nepaměti obraceli o pomoc při svých zdravotních potížích. Byliny, spolu s rehabilitačními a přírodními technikami, jim pomáhali od nepaměti udržovat zdraví. Měli základní poznatek, že v těle souvisí vše se vším, jen stačí nalézt příčinu. Byliny sloužily k regeneraci v různých podobách: čajové, v podobě koupelí, mastí, tinktur, v posledním století též homeopaticky zpracovaných tinktur, a jednou z posledních léčebných metod se stala gemmoterapie – výtažky z pupenů rostlin a ostatních zárodečných částí. Mají nejen význam léčivý, ale zároveň zabezpečují regeneraci lidského organismu dnešního člověka.

Gemmoterapie – medicína pupenů – Je to léčebná metoda, která využívá k léčbě zpracované výtažky z pupenů rostlin, klíčků a dalších zárodečných tkání. Tyto prostředky jsou sklízeny v jarním období – v době největší energetické a biochemické aktivity. V té době obsahují nejvíce aminokyselin, vitamínů, stopových prvků, enzymů, rostlinných hormonů, nukleových kyselin – složek , které jsou nezbytné pro růst rostliny a zároveň prospěšné pro lidský organismus. Proto výtažky ze zárodečných tkání mají široké a mimořádné spektrum účinnosti: zvyšují obranyschopnost (imunitu) organismu, posilují a omlazují lidský organismus, zlepšují činnost CNS, působí na jednotlivá konkrétní onemocnění a předpokládá se, že budou v budoucnu léčit choroby dosud neléčitelné.

Léčba pomocí výtažků z pupenů a bylin je mimiřádně šetrná a účinná, nemá vedlejší nežádoucí účinky a nezanechává v těle žádný „odpad“. Je úspěšná nejen při léčení konkrétních nemocí, ale je vhodná také jako preventivní prostředek pro zdravého člověka. Gemmoterapie přináší pozoruhodné výsledky i u obtížně léčitelných nemocí, jako je borelióza, různá krevní a nervová onemocnění. Začíná se prosazovat jako moderní terapie třetího tisíciletí. V současné době se stále více zdůrazňuje potřeba detoxikovat organismus od odpadních látek, dále zvyšovat imunitu přírodními prostředky. Zde hrály a hrají byliny důležitou roli od počátku civilizace a dnes se dostávají ke slovu jako prostředek, kterého je možno využít kdykoliv v každém stádiu onemocnění, ale i preventivně. Významou úlohu zde zaujímá gemmoterapie, která využívá z rostlin to nejlepší. Předpoklad, že tyto prostředky budou v budoucnu léčit choroby dosud neléčitelné – se plní. Je to již dnes – topol na boreliózu, tamaryšek na zlepšení krevního obrazu a další přípravky k řešení dalších problémů. Jsou součástí přírody, mohou nám pomoci, ale musíme vědět, které byliny vybrat a jak je využít.


 

GENETICKÉ ZDROJE LÉČIVÝCH ROSTLIN V OKRASNÉM ZAHRADNICTVÍ

 

NEUGEBAUEROVÁ, Jarmila

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Informační systém EVIdence GEnetických Zdrojů rostlin (EVIGEZ) je speciálním uživatelským programem pro dokumentaci genetických zdrojů zemědělsky využívaných rostlin. Kromě dvanácti spolupracujících institucí, které se podílejí na Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity, mohou tyto základní informace o genetickém zdroji (pasportní data) používat i další zájemci z řad odborné veřejnosti prostřednictvím on-line systému. Tyto údaje byly hlavním zdrojem informací o aktuálním počtu záznamů ze skupiny aromatických a léčivých rostlin. Z tohoto seznamu byly vybrány perspektivní taxony vhodné pro další použití v okrasném zahradnictví, respektive pro šlechtitelskou činnost v tomto oboru.

Uchováním genetických zdrojů aromatických a léčivých rostlin se v České republice zabývají dvě pracoviště. Prvním je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, Oddělení zelenin a speciálních plodin v Olomouci. Druhým pracovištěm je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici. Kromě výše zmiňovaných pasportních dat je předmětem činnosti obou pracovišť shromáždění popisných dat. Popisná data představují charakterizaci a vlastní hodnocení  položek genofondu (znaky morfologické, biologické a hospodářské) na základě národních klasifikátorů. Klasifikátory jsou nyní vypracovány například pro rody Calendula L., Lavandula L., Ocimum L., Rheum L. aj.

Morfologická hodnocení, hodnocení biologických znaků (fenologické znaky, citlivost k biotickým stresům) a hodnocení hospodářských znaků (obsah účinných látek-silic) bylo provedeno například u rodů Salvia L. a Origanum L. Pro rody Calendula L., Lavandula L., Ocimum L., Glycyrrhiza L. a Rheum L. jsou vypracovány klasifikátory (sady minimálních deskriptorů), podle kterých jsou položky genofondu hodnoceny nejčastěji devítibodovou stupnicí. V případě Lavandula L., je mezi hospodářskými znaky zahrnuto i hodnocení barevné stálosti usušených květenství a opadavost květů po usušení. V případě vypracování dalších deskriptorů (například pro Origanum L.), by bylo vhodné zařadit mezi sledované znaky i vhodnost k řezu a trvanlivost. Na základě hodnocení vybraných aromatických a kořeninových rostlin lze doporučit další rody vhodné pro použití v okrasném zahradnictví. Takovým příkladem mohou být rody Borago L. nebo Galega L.

Cílem práce s genofondy je i zprostředkovat získané a zpracované informace co nejširšímu spektru uživatelů. Do skupiny uživatelů genetických zdrojů patří šlechtitelé, výzkumní pracovníci, pedagogové z různých odvětví zemědělské činnosti. V okrasném zahradnictví se aromatické a léčivé rostliny běžně používají. Kromě druhů Lavandula angustifolia MILLER. a Calendula officinalis L. si zaslouží pozornost i další druhy - Borago officinalis L. a Glycyrrhiza echinata L. Genofondy aromatických a léčivých rostlin jsou k datu 7. 9. 2007 prezentovány 880 záznamy. V přehledu je uvedeno 45 rodů které jsou použitelné i v okrasném zahradnictví. Jedním ze způsobů, jak uživatelům usnadnit výběr genetických zdrojů pro další činnosti, je vypracovat deskriptory pro další významné rody a mezi sledované znaky zařadit i ty, které vypovídají o dalších možnostech využití aromatických a léčivých rostlin.

 

Příspěvek byl prezentován díky finanční podpoře projektu MZe ČR 20139/2006-13020 Národní program konzervace a využití genofondu rostlin a biodiverzity


 

 

Pěstování, zpracování a využití konopí setého (CANNABIS SATIVA)

 

RUMAN, Michal

Konopa, občanské sdružení, Česká republika

Konopí seté je přadná, olejnatá, aromatická a léčivá kulturní rostlina. Kromě aromatických květů obsahujících látky s léčebnými účinky poskytuje nutričně bohaté olejnaté semeno a stonek složený z lýkových vláken a dřevnatého pazdeří. Konopné suroviny se člověk naučil využívat již v raném starověku. Dnes, po stagnaci a úpadku konopného hospodářství ve 20. století, se konopí znovu prosazuje, a to především v rámci přechodu k udržitelnému způsobu hospodaření. Nabízí totiž bezodpadovou alternativu minerálním surovinovým zdrojům i dalším, z ekologického hlediska problematicky využívaným surovinám, především bavlně a dřevu.

V současnosti pěstované odrůdy konopí setého dorůstají většinou bez chemického ošetření výšky až 5 metrů a na hektar poskytují v českých podmínkách i 12 tun hospodářsky využitelných surovin. Z obav před zneužitím je obsah psychoaktivní a léčivé látky delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) v těchto odrůdách tzv. technickém konopí snížen pod úroveň 0,3 %. V České republice bylo letos technickým konopím oseto více než 1 600 hektarů půdy. Dynamický rozvoj posledních dvou let je přímo závislý na sklizňových a zpracovatelských kapacitách.


 

Porovnanie antioxidačnej aktivity extraktov z rastlín rodu Philadelphus L.

 

GRANČAI, Daniel – Šeršeň, František – VAĽKO, Vojtech

Univerzita Komenského v Bratislave

Druhy rodu Philadelphus L. (Hydrangeaceae) sú obľúbené okrasné kry pestované hlavne vo východnej Ázii, severnej Amerike, juhovýchodnej Európe a na Kaukaze. Niektoré druhy sú známe pre ich cytotoxickú, antibakteriálnu a imunomodulačnú aktivitu. Vodný extrakt kvetov Philadelphus coronarius L. sa používa v tradičnej medicíne na liečbu gynekologických ochorení a v homeopatii. Extrakt z korunných lupienkov vykazuje antiradikál/scavengerovú aktivitu v nitroprusidovom ako aj v DPPH teste.

Predmetom nášho štúdia bolo stanovenie biologicky aktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Philadelphus L. a stanovenie schopnosti extraktov vychytávať DPPH radikály. Predpokladáme, že za antioxidačnú aktivitu sú ako hlavné zložky extraktov zodpovedné fenolové zlúčeniny (flavonoidy, hydroxyškoricové deriváty, kumaríny). Rozdiely medzi testovanými extraktami môžu byť spôsobené rozdielnym zastúpením a obsahom aktívnych zložiek v nich.

 

Príspevok bol  prezentovaný vďaka finančnej podpore projektov: VEGA MŠ SR 1/4289/07, VEGA MŠ SR 1/3411/06 a grantu Univerzity Komenského UK/10/2007.


 

 

Antioxidačná aktivita plodov vybraných drevín a krov s liečivými účinkami

 

HABÁNOVÁ, Marta – HABÁN, Miroslav

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Menej známe druhy ovocia sa stávajú v posledných rokoch súčasťou našich záhrad. O ich rozširovanie a popularitu sa postarali výskumné ústavy, množstvo článkov a recenzií, časté prízvukovanie ich významu na prednáškach. Dobré skúsenosti s nimi šíria medzi sebou aj samotní pestovatelia. Medzi takéto druhy patrí drieň obyčajný (Cornus mas L.), baza čierna (Sambucus nigra, L.), moruša trnavská (Morus tyrnaviensis DOMIN), arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa (MICHX.) ELL., čučoriedky (Vaccinium myrtillus L.), černice (Rubus fruticosus /L./ agg.), jarabina vtáčia moravská (Sorbus. aucuparia subsp.moravica) a iné. Všetky uvedené druhy sa vyznačujú nielen liečivými účinkami v podobe čajovín a iných produktov, v ostatnom čase ich význam stúpa aj z hľadiska ďalších obsahových látok – antioxidantov. Ich pravidelný prísun zabezpečuje ochranu proti škodlivým účinkom voľných radikálov. Najnovšie epidemiologické štúdie potvrdzujú pozitívny vzťah medzi konzumáciou ovocia a zeleniny bohatých na antioxidanty a morbiditou a mortalitou srdcovo-cievnych chorôb a rakovinu. Antioxidanty ako vitamín C, E lykopén, koenzým Q10 a ďalšie látky s farmakologicky aktívnym účinkom sa prejavujú ako profylaktické a terapeutické agensy spomínaných chronických ochorení. Antioxidačná aktivita týchto zlúčenín môže redukovať abnormálny rast buniek a zápalový proces, čím pomáha organizmu zbaviť sa rakovinotvorných a iných agensov. Z veľkého počtu prírodných látok sú z hľadiska antioxidačnej a antiradikálovej aktivity študované najmä fenolické látky (flavonoidy, triesloviny, katechíny, kyselina rozmarínová, kumarová a iné). Zdrojom týchto látok sú koreniny a liečivé byliny, rozličné čaje a tmavo sfarbené plody ovocia, medzi ktoré zaraďujeme aj lesné plody, najmä černice, čučoriedky a maliny, ale aj ďalšie druhy ovocia a zeleniny. Flavonoidné látky, alebo flavonoidy sú veľmi rozsiahlou skupinou rastlinných fenolov obsahujúcich v molekule 2 benzenové kruhy spojené s trojuhlíkovým reťazcom (C3). Podľa stupňa oxidácie C3 reťazca rozoznávame viaceré základné štruktúry flavonoidov, medzi ktoré patria aj rastlinné farbivá. Najrozšírenejšou a početne veľmi rozsiahlou skupinou rastlinných farbív sú antokyány. Sú to glykozidy rozličných aglykonov, vyskytujúce sa v celom rade rastlín, kde sú lokalizované v bunkových vakuolách. Hlavnými zdrojmi antokyánov sú červené plody malín, jahôd, černíc, červenej a čiernej ríbezle, čučoriedky a iných. Počet antokyánov prítomných v jednotlivých rastlinách je rôzny a pohybuje sa od jedného až po viac než 10 rozličných pigmentov (červené odrody viniča). Antokyány izolované z prírodných zdrojov sa ako potravinárske farbivá používajú viac než 100 rokov, vo forme koncentrátov štiav rozličných plodov oveľa dlhšie. Ich význam však neustále narastá najmä pre ich antioxidačný a antiradikálový účinok.

 

Príspevok bol prezentovaný vďaka finančnej podpore projektu MŠ a AV/1121/2004.


 

 

 

Choroby liečivých rastlín

 

Bokor, Peter

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

V poslednom období sa na Slovensku zvyšujú pestovateľské plochy rôznych druhov liečivých rastlín. Najmä ich pestovanie na väčších výmerách poľnohospodárskej pôdy prináša zo sebou mnohé riziká, medzi ktoré patrí aj výskyt chorôb. Riziko napadnutia väčších plôch je mnohonásobne vyššie ako pri menších výmerách. Výskyt chorôb v porastoch liečivých rastlín môže byť príčinou významných strát na úrodách a tiež môžu nepriaznivo ovplyvňovať kvalitu získanej drogy. Z tohto hľadiska je nutná cieľavedomá ochrana liečivých rastlín proti chorobám. Pre cieľavedomú ochranu liečivých rastlín je v konečnom dôsledku dôležité poznať i predmet tejto ochrany, t.j. samotného škodlivého činiteľa. Nevhodný zásah vykonaný v nesprávnu dobu môže byť bezvýznamný a náklady na výrobu liečivých rastlín sa tým môžu výrazne predražiť.

Samotná ochrana liečivých rastlín proti chorobám je problematická, najmä použitie chemických prípravkov. U veľkého množstvo liečivých rastlín sa získaná droga priamo konzumuje vo forme čajových zmesí, odvarov, záparov a podobne. V tomto prípade existuje zvýšené nebezpečenstvo toxických rezíduí, preto je potrebné používať chemické prípravky na ochranu proti škodlivým činiteľom len veľmi opatrne.


 

Pozvánka na 5th CMAPSEEC – konference o léčivých a aromatických rostlinách zemí jihovýchodní Evropy

 

KOCOURKOVÁ, Blanka – RŮŽIČKOVÁ, Gabriela

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

 

Vážení přátelé léčivých a aromatických rostlin, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali k účasti na 5. Konferenci o léčivých a aromatických rostlinách zemí jihovýchodní Evropy, kterou pořádá Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.  Dalšími organizátory jsou AMAPSEEC a PELERO CZ o. s. (Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin ČR), 2. – 6. 9. 2008. Hlavním tématem konference bude přenos vědeckých poznatků do praxe a spolupráce těchto dvou odvětví.

V následujících tématech budou připraveny vyžádané referáty, ústní a posterové prezentace:

 • Pěstování a šlechtění
 • Biodiverzita a uchovávání
 • Botanika a farmakognosie
 • Průmyslové zpracování (Business Session)
 • Chemické struktury a analytické metody

Konference bude mít pouze jednu společnou sekci, oficiálním jazykem bude angličtina. Z konference budou připraveny oficiální dokumenty (Book of Abstracts v papírové podobě, The Proceedings v elektronické podobě). Distribuovány budou při prezenci na konferenci.

Důležitá data:

 • druhý cirkulář – prosinec 2007
 • registrace – únor 2008
 • zaslání abstraktů – únor 2008
 • zaslání plných textů – duben 2008

Vložné na konferenci

 • členové AMAPSEEC            150 EUR
 • nečlenové                                160 EUR
 • Ph.D. student               70 EUR
 • doprovodná osoba    80 EUR

Pro další informace navštivte, prosím, www.5thcmapseec.cz.

 

 

 

 

AdSense