Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Všetky čísla

In memoriam RNDr. Ľubica Nátherová, CSc.

Dňa 23. septembra opustila naše rady dlhoročná členka redakčnej rady časopisu Liečivé rastliny RNDr. Ľubica Nátherová, CSc.

Doktorka. Nátherová sa narodila 5. apríla 1931 v Starých Horách pri Banskej Bystrici. Navštevovala dievčenské gymnázium v Banskej Bystrici, ktoré bolo známe vynikajúcimi pedagógmi, najmä profesorkami jazykov a predmetov prírodovedného zamerania. Po maturite v roku 1950 sa prihlásila na vysokú školu – Farmaceutickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1954 s výborným prospechom. Ako mladá absolventka nastúpila na Katedru farmakognózie, kde pôsobila spočiatku ako asistentka a od roku 1958 ako odborná asistentka. Svojmu pracovisku zostala verná celý svoj profesionálny život až do odchodu do dôchodku v roku 1987. Kandidátsku dizertačnú prácu vypracovala z oblasti obsahových látok liečivých rastlín polyfenolového charakteru – trieslovín. Prácu obhájila v júni 1966 a v novembri toho istého roku vykonala rigoróznu skúšku vo vednom odbore farmácia a získala titul doktorky prírodných vied.

Na vedecký rast dr. Nátherovej malo významný vplyv najmä pôsobenie prof. RNDr. V. Homolu, ktorý vo funkcii vedúceho katedry vytvoril podmienky pre výskum v oblasti mikroskopickej a makroskopickej farmakognózie. Ten si obľúbila a neskôr sa  mu s nadšením venovala v rámci výskumnej a pedagogickej činnosti. Výsledkom jej dlhoročnej práce bolo publikovanie viac ako 60 experimentálnych prác, najmä v slovenských a českých odborných časopisoch.

Doktorka Nátherová mala mimoriadne citlivý prístup k svojim študentom a dokázala v nich vzbudiť záujem o liečivé rastliny. Bola autorkou a spoluautorkou niekoľkých vysokoškolských učebných textov, z ktorých posledné vychádzali ako reedície aj v súčasnom období.

Už od nástupu na katedru sa zamerala na propagáciu a popularizáciu liečivých rastlín mnohými článkami v časopisoch Výživa a zdravie, Príroda a spoločnosť, ale najmä v časopise Liečivé rastliny. Popri svojej vedeckej a pedagogickej činnosti vykonávala od roku 1979 funkciu výkonnej redaktorky nášho časopisu, v rokoch 1983 – 2002 funkciu zástupkyne šéfredaktora. V poslednom období bola členkou redakčnej rady.

Vo svojom súkromnom živote sa s nekonečnou láskou venovala  predovšetkým svojim trom vnúčatám.

Z výpočtu činnosti doktorky. Nátherovej možno usúdiť, že prácu v oblasti liečivých rastlín mala veľmi rada ako aj farmáciu.

Za všetko, čo za svojho aktívneho a činorodého života vykonala jej ďakujeme.v mene všetkých čitateľov časopisu, ako aj v mene bývalých spolupracovníkov, ktorí ju poznali

Nech odpočíva v pokoji.

Prof. RNDr. D. Grančai, CSc.
šéfredaktor časopisu

Home Archív Všetky čísla 2008 5/2008 In memoriam RNDr. Ľubica Nátherová, CSc.