Liečivé rastliny/Léčivé rostliny - časopis vydavateľstva Herba

Časopis o zdraví, fytoterapii, výžive, prírodnej kozmetike | Viac ako 50 rokov zaujímavého čítania
Články písané odborníkmi | ...vyliečime, spríjemníme, navoniame, potešíme, poradíme...

Medzinárodná konferencia o aktuálnych aspektoch pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín

V dňoch 16. - 18. septembra 2015 sa v okolí krásnej podtatranskej prírody v Kežmarských Žľaboch uskutočnila konferencia o liečivých rastlinách, ktorej hlavným organizátorom bol doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. (Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave). Trojdňová konferencia bola spojením troch podujatí, v prvý deň sa konala 3. Medzinárodná konferencia: liečivé, aromatické a koreninové rastliny, v druhý deň bol jubilejný 20. Pracovný deň Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a v tretí deň nasledoval tiež jubilejný 20. Odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Aktuálne aspekty pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín.

Prvý vzdelávací deň otvoril dekan Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. Po ňom nasledovala prednáška PharmDr. Andrey Balážovej PhD. (FaF UK v Bratislave) o vplyve rôznych faktorov na produkciu sekundárnych metabolitov v liečivých rastlinách. Konferencia pokračovala veľmi zaujímavou prednáškou o staronovej téme, a to o prírodných farbivách a ich použití na farbenie tkanín od Ing. Eleny Duškovej (Výskumný ústav rostlinné výroby v Olomouci). Ing. Gabriela Růžičková, PhD. z Mendelovej univerzity predstavila sľubné experimentálne výsledky výskumu prírodných látok ako konzervantov, ktoré sú súčasťou potravinových fólií. Doc. Ing. Pavel Klouček, PhD. z Českej zemědelskej univerzity v Prahe prezentoval výsledky zo štúdia antibakteriálnych výsledkov silíc enkapsulovaných do špeciálnych nanočastíc. Ing. Marie Bjelková, PhD. z výskumného ústavu Agritec v Šumperku študovala vplyv lokality na obsah niektorých látok v ľane siatom. Po nej podal Ing. Jozef Fejér, PhD. rozšírenú správu o výskume liečivých rastlín na Prešovskej univerzite.

Počas troch dní nasledovali ďalšie prezentácie autorov z vedeckých pracovísk zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, z Poľska a zo Srbska. Z nich spomeniem len súhrnné prednášky profesora RNDr. Daniela Grančaia, CSc. (Farmaceutická fakulta UK v Bratislave), ktorý nás previedol dvadsiatimi rokmi Sekcie prírodných liečiv Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, docenta Ing. Miroslava Habána, PhD., ktorý spomínal dôležité momenty dvadsaťročnej histórie Odborných seminárov o liečivých, aromatických a koreninových rastlinách a docenta PharmDr. Karla Šmejkala, PhD. z Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, ktorý zaujal dlhodobejšou širokou vedeckou prácou kolektívu o potenciálnych terapeutických účinkoch prenylovaných prírodných látok.

Súčasťou konferencie bola aj prezentácia vedeckých výsledkov vo forme 23 elektronických posterov, z ktorých odborná komisia ohodnotila tri najlepšie. Na konci konferencie sa už so štvorročnou tradíciou vyhlásila „Liečivá rastlina roka“, ktorou sa stala levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia, čeľaď Lamiaceae), a ktorej, dúfajme, budeme všetci venovať viac vedeckej pozornosti.

Počas konferencie organizátori pre účastníkov pripravili veľmi zaujímavý spoločenský program, a to návštevu krásnej Belianskej jaskyne a návštevu pestovateľských polí najväčšieho producenta liečivých rastlín na Slovensku Agrokarpaty s.r.o. v Plavnici.

Účastníci, veríme, odchádzali z konferencie v Kežmarských Žľaboch spokojní s dobrou organizáciou, vedeckými novinkami z prezentácií, i z utuženia priateľských a vedeckých vzťahov. Tešíme sa na budúce stretnutia!


 

PharmDr. I. Miláčková, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK Bratislava

 

Home Archív Liečivé rastliny 2015 Liečivé rastliny 5/2015 Medzinárodná konferencia o aktuálnych aspektoch pestovania, spracovania a využitia liečivých, aromatických a koreninových rastlín